Statut KNS UNESCO

Przyjęty przez Członków Założycieli na Walnym Zgromadzeniu Koła Naukowego Studentów Katedry UNESCO UJ dn. 6.03.2012r. 

 
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
1) Siedzibą Koła Naukowego Studentów Katedry UNESCO UJ (zwanego dalej Kołem) jest Uniwersytet Jagielloński (Katedra UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową, ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków), zwany dalej Uczelnią.
2) Koło działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ze statutem Uczelni.
3) Koło może współpracować z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnych prawach lub celach.
4) Koło używa emblematu (załącznik nr 1) oraz pieczątki z napisem: Koło Naukowe Studentów Katedry UNESCO UJ (załącznik nr 2).
5) Koło opiera swoją działalność na dobrowolnej pracy ogółu Członków.
 
 
Rozdział II
Cele i zadania
1) Celem Koła jest:
a) prowadzenie badań naukowych,
b) krzewienie wiedzy z zakresu przekładu i komunikacji międzykulturowej,
c) pogłębianie i rozwijanie wspólnych zainteresowań Członków Koła,
d) współpraca z innymi studenckimi kołami naukowymi oraz organizacjami o podobnym profilu.
2) Koło realizuje swoje cele poprzez:
a) organizowanie Walnych Zgromadzeń Koła,
b) organizowanie spotkań ze specjalistami z różnych dziedzin,
c) organizowanie odczytów wygłaszanych przez Członków Koła lub zaproszonych gości,
d) podejmowanie i prowadzenie przez Członków Koła zespołowych i indywidualnych prac naukowo-badawczych,
e) udział w seminariach, konferencjach, sympozjach, warsztatach, zjazdach naukowych oraz ich organizację,
f) podejmowanie i koordynację współpracy z wszelkiego rodzaju instytucjami kulturalnymi i naukowymi w kraju i za granicą,
g) wydawanie publikacji naukowych,
h) inne przedsięwzięcia zgodne z celami Koła.
 
 
Rozdział III
Członkowie i Sympatycy
1) Członkowie Zwyczajni
a) Członkiem Zwyczajnym Koła może zostać każdy student Katedry UNESCO UJ zainteresowany pogłębianiem swojej wiedzy w dziedzinach związanych z przekładem i komunikacją międzykulturową.
b) Członkiem Zwyczajnym zostaje się poprzez złożenie deklaracji członkowskiej (załącznik nr 3), zatwierdzonej na Walnym Zgromadzeniu Koła. Członkostwo wygasa wraz z zakończeniem przez Członka studiów w Katedrze UNESCO.
2) Członkowie Honorowi
a) Członkiem Honorowym Koła może zostać absolwent Katedry UNESCO, który w sposób szczególny angażował się w działalność Koła w trakcie studiów, a także osoba wspierająca działalność Koła bądź szczególnie zasłużona dla badań w dziedzinie zainteresowań Członków Koła.
b) Kandydaturę Członka Honorowego wysuwa Zarząd w porozumieniu z Opiekunem, a zatwierdza Walne Zgromadzenie Członków większością głosów.
3) Sympatycy Koła
a) Sympatykiem Koła może zostać każda osoba zainteresowana problematyką przekładoznawczą, językoznawczą i kulturoznawczą.
b) Sympatykiem Koła zostaje się przez uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Koła.
 
 
Rozdział IV
Prawa i obowiązki Członków Koła
1) Każdy Członek Koła ma prawo do:
a) udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez Koło,
b) kandydowania i udziału w wyborach do Zarządu Koła (nie dotyczy Członków Honorowych),
c) udziału w głosowaniach nad decyzjami Koła (nie dotyczy Członków Honorowych),
d) oceniania pracy Zarządu Koła.
2) Każdy Członek Koła obowiązany jest do:
a) działania zgodnie z postanowieniami statutu, decyzjami Walnego Zgromadzenia,
rozporządzeniami Zarządu Koła,
b) aktywnego uczestnictwa w pracach Koła i sumiennego wypełniania swoich obowiązków.
3) Prawa członkowskie wygasają:
a) przez dobrowolne wystąpienie,
b) w przypadku niewypełniania obowiązków objętych statutem, na mocy decyzji Walnego
Zgromadzenia.
 
 
Rozdział V
Władze Koła
1) Władze Koła stanowią:
a) Walne Zgromadzenie,
b) Zarząd Koła.
2) Walne Zgromadzenie:
a) jest najwyższą władzą Koła i ma prawo do podejmowania wszelkich decyzji jego dotyczących (każdy Członek ma jeden głos),
b) podejmuje decyzje zwykłą większością głosów obecnych Członków,
c) jest zwoływane i prowadzone przez Zarząd Koła.
3) Zarząd Koła stanowią:
a) Prezes,
b) Zastępca Prezesa,
c) Sekretarz,
d) Skarbnik.
4) Do zadań Zarządu należy:
a) kierowanie działalnością Koła,
b) reprezentowanie Koła na zewnątrz,
c) ustalanie planu pracy i preliminarza budżetowego Koła,
d) prowadzenie rachunkowości Koła,
e) prowadzenie ewidencji Członków i Sympatyków Koła,
f) sporządzanie protokołów Walnych Zgromadzeń i przedstawianie ich Opiekunowi Koła,
g) utrzymywanie kontaktów z kołami w innych ośrodkach oraz z innymi organizacjami na terenie Uczelni,
h) zwoływanie Walnego Zgromadzenia.
5) Zarząd lub Członek Zarządu może być zawieszony jedynie przez Walne Zgromadzenie w obecności co najmniej 3/4 Członków Koła kwalifikowaną większością głosów (2/3).
6) Kadencja Zarządu trwa jeden rok. Mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia kończącego kadencję.
 
 
Rozdział VI
Opiekun Koła
1) Opiekuna Koła zatwierdzają Władze Katedry UNESCO UJ.
2) Opiekun występuje w interesach Koła przed Władzami Uczelni.
3) Opiekun jest doradcą naukowym Koła.
 
 
Rozdział VII
Majątek Koła
1) Środki na działalność Koła mogą pochodzić z dotacji przyznawanych przez Uczelnię, darowizn od osób prywatnych lub firm oraz dotacji instytucji społecznych.
2) W przypadku rozwiązania Koła majątek Koła przechodzi na własność Katedry UNESCO UJ.
 
 
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
1) Statut Koła obowiązuje z chwilą przyjęcia go przez Walne Zgromadzenie Członków Założycieli i zatwierdzenia przez Władze Uczelni.
2) W tym samym trybie dokonuje się zmian statutu.
3) Rozwiązanie Koła może nastąpić tylko na mocy decyzji Walnego Zgromadzenia w obecności 3/4 Członków Koła kwalifikowaną większością głosów.
4) Zarząd składa corocznie w terminie wskazanym przez Władze Uczelni sprawozdanie ze swej działalności.